Tredje møte

Roros

Utvalet hadde sitt tredje møte 29.-30. november 2016 på Røros. Det var fire hovudtema for møtene. Den første dagen var jakt og fiske, og oppsyn tema. Utvalet vurderte korleis ein bør regulere jaktretten og fiskeretten, under dette omsynet til ein god balanse mellom innanbygdsbuande og utanbygdsbuande. I samband med møtet blei det også holdt seminar om samisk reindrift i statsallmenningane. Unni Fjellheim, Arne Grue og Halvor Hansson heldt innlegg for utvalet. Seminaret var ein innleiing for den andre møtedagen, da utvalet diskuterte forholda for samisk reindrift i statsallmenningane. Til slutt handsama utvalet spørsmål rundt bruk av allmenningane som ikkje er basert på allmenningsrett, som utleige av seter og beite, og friluftsliv. 

Foto: Marianne S. Barstad

© Statsallmenningsutvalet 2017