Sjette møte og synfaring

Statsallmenningsutvalet var 19. - 21. juni 2017 på ein tre dagar lang synfaring, der dei møtte fjellstyre og brukarar i fleire statsallmenningar i og rundt Gudbrandsdalen og Valdres. Utvalet hadde fleire stopp på vegen. I tillegg holdt fleire representantar frå fjellstyre, Statskog og brukarar innlegg på bussen. Sjette møtet i utvalet blei avholdt på Fossheim hotell i Lom. 

Øyer
I Øyer fekk utvalet synfare statsallmenningen. Ordfører Brit Kramprud Lundgård tok imot utvalet. Tema var reiseliv og utbygging i statsallmenning. Øyer fjellstyre, med Arne Finn Brekke, Håvard Granheim, Ottar Moe og Edgar Enge, fortalte om utfordringar med hyttefelt og landbruk side om side.


Utvalet fekk også ei orientering om skogsdrifta. Styreleiar i Øyer almenning, Roar Gillebo, og allmenningsstyrar Per M. Bryhn fortalte omskog som blir forvalta som bygdeallmenning. Statskog orienterte om eigedomsutvikling i statsallmenningane. På setra til Anne Magnhild Braastad Lie fortalte ho om seterdrifta og serverte utvalet lunsj. 

Lom 
På Norsk Fjellsenter tok Mai Bakken imot utvalet og viste rundt på Norsk fjellmuseum. Så fekk utvalet høyre om verksemda i Vågå og Lom statsallmenningar. Ivar Vistekleiven og Knut Øyjordet fortalte om drift og utfordringar i Vågå statsallmenning, mens Erik Frisvold og Odd Repp orienterte om Lom statsallmenning. Utvalet fekk også høyre fra Jon Sjursgard, som kom med innspel om utfordringar i forvaltninga av statsallmenningane i dag. 

Sjette utvalsmøte
Det sjette utvalsmøtet ble holdt på Fossheim på Lom 20. juni. Utvalet skal vurdere kva for ordningar for konfliktløysing som er best eigna for statsallmenningane. Utvalet diskuterte også jakt og fiske i statsallmenningane. Arbeidet i utvalet er no kome halvveis, så utvalet skal starte arbeidet med konkret lovtekst. 

Finndalen statsallmenning 
Utvalet besøkte så Øygardssetra for å høyre om bruk og vern av statsallmenning. Jann Erik Dalum og og Tommy Sønsterud frå Lesja fjellstyre fortalte om verksemda i Dalsida og Lordalen statsallmenningar, og Vidar Vange og Knut Øyjordet fortalte om Finndalen statsallmenning. Marianne Stensgård og Arnstein Fjerdinggren sto for mat og underholdning. 

Randsverk 
På siste dagen av turen var temaet statsallmenning forvalta som bygdeallmenning, skogsdrift, tamrein og setring. Sæbjørn Forberg frå Norsk Almenningsforbund og Trond Gutubø frå Langmorkje allmenning orienterte om drift av bygdeallmenning og korleis Norsk Almenningsforbund fulgte utvalsarbeidet, og kva dei legg vekt på. Utvalet fekk også høyre om skogsdrifta i Langmorkje statsallmenning, der skogen blir forvalta som bygdeallmenning. 

Turen gjekk vidare mot Bessheim, der Pål Grev frå Vågå Tamrein AS fortalte om tamreindrift i statsallmenning. Utvalet fekk også møte eit par av tamreinflokken på Bessheim, Iver og Vesle-Nils. Dei viste stor interesse for utvalet. 


På neste strekning av turen, var det Reidar Gran frå Øystre Slidre fjellstyre som haldt innlegg for utvalet om verksemda i Øystre Slidre statsallmenning.

Vestre Slidre statsallmenning 
Siste stopp på turen var i Vestre Slidre statsallmenning. Lars Kvissel og Harald Ranum frå Vestre Slide fjellstyre var vertskap og fortalte om bruken av statsallmenningen. 


I Vestre Slidre besøkte utvalet to støler, der brukarane orienterte og kom med innspel til utvalet. På Flisøyne møtte utvalet Anne Berit Strømmen Strand og Kjell Engebret Strand, og på Jasslangen var det Gerd Nanti og Normann Vika Helle som tok i mot oss. Dei bidro med god mat og gode råd. 

Neste utvalsmøte blir 18.-19. september i Stjørdal.


© Statsallmenningsutvalet 2017