Andre møte

Det andre møtet i utvalet var 8. september 2016 i Høgsterett i Oslo. På møtet handsama utvalet to tema: Det eine var korleis ein bør regulere dei jordbrukstilknytta bruksrettane - altså rett til beite, seter og trevirke. Utvalet skal i denne samanheng vurdere kva som er behova i jordbruket i dag. Det andre temaet var grunndisponering og tomtefeste. Her vurderer utvalet fordelinga av myndigheit til å foreta grunndisponeringar i dag, om reglane for grunndisponering kan gjerast klarare og om ein skal vurdere å utvide moglegheita til innløysing av festetomter i statsallmenning.  


© Statsallmenningsutvalet 2017